Σάκχαρα

Στο γλεύκος υπάρχουν διάφοροι τύποι σακχάρων. Η γλυκόζη και η φρουκτόζη είναι τα κύρια σάκχαρα των οίνων, αλλά υπάρχουν επίσης μικρές ποσότητες άλλων σακχάρων, όπως είναι οι πεντόζες.

Με τον όρο ανάγοντα σάκχαρα εννοούμε τα σάκχαρα που μπορούν να ανάγουν τον Cu++ σε αλκαλικό περιβάλλον. (γλυκόζη + φρουκτόζη+ πεντόζες). Από αυτά μόνο η φρουκτόζη και η γλυκόζη είναι ζυμώσιμα σάκχαρα. Οι πεντόζες δεν καταναλώνονται από τις ζύμες και η περιεκτικότητα σε αυτές παραμένει σταθερή κατά την διάρκεια της ζύμωσης. Τα ανάγοντα σάκχαρα στο σύνολο τους προσδιορίζονται με μεθόδους που στηρίζονται στην αναγωγή του Cu++ , όπως είναι οι μέθοδοι Lane & Eynon και Rebelein. Μετά  την ολοκλήρωση της ζύμωσης  πολλές φορές είναι προτιμότερο να γνωρίζουμε με ακρίβεια την συγκέντρωση των γλυκόζη + φρουκτόζη , αφού αυτά είναι τα σάκχαρα που μπορούν να ζυμωθούν από τις ζύμες και η με ακρίβεια μέτρηση τους , εξασφαλίζει έναντι μιας  ανεπιθύμητης επαναζύμωσης.

 

5.1 Ανάγοντα Σάκχαρα - Μέθοδος:  OIV-MA-AS311-01A (τύπος μεθόδου IV)

Περιγραφή: Η μέθοδος  περιλαμβάνει την αντίδραση των αναγόντων σακχάρων που υπάρχουν στο δείγμα με περίσσεια αλκαλικού δ/τος  χαλκού (Cu ++).

Η ποσότητα του Cu ++ που απομένει μετά την αντίδραση ανάγεται από δ/μα  ιωδίου   (2Cu++ + 2I– → 2Cu+ + I2), και το ιώδιο που παράγεται  τιτλοδοτείται  με διάλυμα θειοθειïκού  νατρίου. (I2 + 2S2O32- → 2I– + S4O62-).

 

5.2 Γλυκόζη + Φρουκτόζη: Επίσημη ενζυματική μέθοδος OIV-MA-AS311-02 (τύπος μεθόδου IΙ)

Η γλυκόζη και η φρουκτόζη προσδιορίζονται μετά από μια σειρά ενζυμικών αντιδράσεων και φασματοσκοπική μέτρηση στα 340 nm.

 

Απαιτούμενη ποσότητα δείγματος: 10 mL

Χρόνος παράδοσης αποτελέσματος: 24 h

INNOVINO

+30 2106667673

Διεύθυνση

Μ. Αλεξάνδρου 21
Μ.Αλεξάνδρου 21
Παλλήνη
15351 Παλλήνη

Ωράριο

Monday - Friday
Δευτέρα - Παρασκευή
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00