Οξέα

1.1 pH 

Επίσημη μέθοδος: OIV –MA-AS313-15-PH  (Τύπος μεθόδου I)

Περιγραφή: Το pH στον οίνο αναλύεται με χρήση βαθμονομημένου πεχάμετρου (η βαθμονόμηση & ο έλεγχος του ηλεκτροδίου  πραγματοποιείται καθημερινά) συνδυασμένο με ειδικό ηλεκτρόδιο ακρίβειας τριών δεκαδικών ψηφίων (το αποτέλεσμα δίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία).

Απαιτούμενη ποσότητα δείγματος: 50 mL

Χρόνος παράδοσης αποτελέσματος: 24 h

1.2 ΟΛΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ 

Επίσημη μέθοδος: OIV MA-AS313-01 (Τύπος μεθόδου I)

Περιγραφή: Η ολική οξύτητα υπολογίζεται με τιτλοδότηση με πρότυπο διάλυμα NaOH σε δείγμα απαλλαγμένο από το διοξείδιο του άνθρακα και το αποτέλεσμα εκφράζεται σε g/L τρυγικού οξέος .

Απαιτούμενη ποσότητα δείγματος: 20 mL

Χρόνος παράδοσης αποτελέσματος: 24 h

1.3 ΠΤΗΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ

1.3.1. Επίσημη μέθοδος (απόσταξη μεθ’ υδρατμών): OIV MA-AS313-02 ( Τύπος μεθόδου I)

Περιγραφή: Η πτητική οξύτητα προέρχεται από τα οξέα της σειράς  του οξικού οξέος  και υπολογίζεται  με τιτλοδότηση του δείγματος  που προκύπτει μετά  από απόσταξη μεθ’ υδρατμών .  Για την απόσταξη χρησιμοποιείται  η αυτόματη συσκευή απόσταξης   Super D.E.E του οίκου Gibertini. Το αποτέλεσμα εκφράζεται σε g/l οξικού οξέος.

1.3.2. Ενζυματική μέθοδος  μέτρησης οξικού οξέος  (internal method)

Το οξικό οξύ συμμετέχει σε ποσοστό 85-90% στην πτητική οξύτητα   και η μέτρηση αυτού χρησιμοποιείται σαν μέτρηση ρουτίνας της πτητικής οξύτητας.  Ο υπολογισμός γίνεται με  ενζυματική  μέθοδο και μέτρηση στα  340 nm .

Απαιτούμενη ποσότητα δείγματος:      απόσταξη μεθ’ υδρατμών:  40 mL

Ενζυματική μέθοδος:  10 mL

Χρόνος παράδοσης αποτελέσματος: 24 h

1.4 L- ΜΗΛΙΚΟ ΟΞΥ

1.4.1. Επίσημη ενζυματική  μέθοδος: OIV-MA-AS313-11( Τύπος μεθόδου II)

Περιγραφή: Η ανάλυση του L-μηλικού οξέος λειτουργεί σαν δείκτης της πορείας της μηλογαλακτικής ζύμωσης κατά τη διάρκεια της οινοποίησης. To L- μηλικό οξύ είναι το ισομερές που υπάρχει φυσικά στα σταφύλια.  Η μέτρησή του L-μηλικού οξέος  γίνεται μετά από ενζυματική αντίδραση και φασματοσκοπική  μέτρηση στα 340 nm  .

1.4.3. Χρωματογραφία Λεπτής στοιβάδας. Η πορεία της  μηλογαλακτικής ζύμωσης ελέγχεται  και με χρήση χρωματογραφίας λεπτής στιβάδας  TLC . Με την μέθοδο αυτή μπορούμε να ελέγξουμε το κατά πόσο έχει ξεκινήσει η μηλογαλακτική ζύμωση  και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται (αρχή, μέση , τέλος) . Η ολοκλήρωση της μηλογαλακτικής ζύμωσης θα πρέπει πάντα να επιβεβαιώνεται και με την ενζυματική μέτρηση του L-μηλικού οξέος.

Απαιτούμενη ποσότητα δείγματος: 10 mL

Χρόνος παράδοσης αποτελέσματος: 24 h

1.5 ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ

Επίσημη ενζυματική  Μέθοδος: OIV-MA-AS313-07( Τύπος μεθόδου II)

Περιγραφή: Η ανάλυση του γαλακτικού οξέος λειτουργεί, παράλληλα με την μέτρηση του μηλικού,  σαν δείκτης της πορείας της μηλογαλακτικής ζύμωσης κατά τη διάρκεια της οινοποίησης. O ποσοτικός προσδιορισμός του γαλακτικού οξέος γίνεται μετά από ενζυματική αντίδραση και φασματοσκοπική  μέτρηση στα 340 nm  .

Απαιτούμενη ποσότητα δείγματος: 10 mL

Χρόνος παράδοσης αποτελέσματος: 24 h

1.6 ΚΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ

Μέθοδος: OIV-MA-AS313-09 ( Τύπος μεθόδου II)

Περιγραφή: Η ανάλυση του κιτρικού οξέος γίνεται μετά από ενζυματική αντίδραση και φασματοσκοπική  μέτρηση στα 340 nm  .Το ανώτατο  όριο του κιτρικού οξέος στο κρασί σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία είναι  1 g/L .

Απαιτούμενη ποσότητα δείγματος: 10 mL

Χρόνος παράδοσης αποτελέσματος: 24 h

1.7 ΤΡΥΓΙΚΟ ΟΞΥ

Μέθοδος: Εσωτερική μέθοδος  (colorimetric)

Περιγραφή: Η ανάλυση του τρυγικού οξέος γίνεται χρωματομετρικά και η μέτρηση φασματοφωτομετρικά  στα 505 nm

Απαιτούμενη ποσότητα δείγματος: 10 mL

Χρόνος παράδοσης αποτελέσματος: 24 h

INNOVINO

+30 2106667673

Διεύθυνση

Μ. Αλεξάνδρου 21
Μ.Αλεξάνδρου 21
Παλλήνη
15351 Παλλήνη

Ωράριο

Monday - Friday
Δευτέρα - Παρασκευή
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00